Aparatura badawcza

Pomieszczenia naukowe i dydaktyczne Wydziału Fizyki Technicznej znajdują się w powstałym przed pięciu laty tzw. małym kampusie Politechniki Poznańskiej przy ul. Nieszawskiej. Dysponujemy nowoczesnymi salami i laboratoriami dydaktycznymi, które są wyposażone w najnowsze środki audiowizualne. Pracownie specjalistyczne i prace magisterskie realizowane są w laboratoriach naukowych, które posiadają nowoczesną i unikatową aparaturę naukową z komputerowym sterowaniem eksperymentów oraz komputerową rejestracją i analizą danych doświadczalnych. Istniejące laboratoria powstały według własnych projektów i poziomem technologicznym oraz jakością dorównują renomowanym laboratoriom w Europie. Najważniejsze układy badawcze to:

 • różnorodne układy z przestrajalnymi laserami jednomodowymi, o pracy ciągłej, wykorzystywanymi w spektroskopii laserowej o ultra wysokiej zdolności rozdzielczej,

laser barwnikowy o pracy ciągłej

 • układy badawcze stosujące technikę podwójnego rezonansu optyczno-mikrofalowego do badań swobodnych atomów i jonów na potrzeby inżynierii kwantowej i spektroskopii atomowej, w skład których wchodzą:
  1. stanowisko do wytwarzania strumienia swobodnych atomów metali o bardzo wysokiej temperaturze parowania,


  2. Stanowisko do wytwarzania strumienia atomowego

  3. stanowisko do badań swobodnych jonów w trójwymiarowych i liniowych pułapkach elektromagnetycznych (pułapkach Paula),


  4. Pułapka Paula o promieniu 2 cm


 • skaningowy mikroskop próbnikowy do pracy w ultra wysokiej próżni,


Ultrawysokopróżniowy skaningowy mikroskop próbnikowy (STM/AFM)

 • skaningowe mikroskopy tunelowe pracujące w warunkach otoczenia - w temperaturze pokojowej,

 • układy do pomiarów ramanowskiego i brillouinowskiego rozpraszania światła, w zakresie temperatur: 4,2 K - 600 K,

Spektrometr ramanowskiego rozpraszania światła


Spektrometr brillouinowskiego rozpraszania światła

 • nowoczesne spektrometry do rejestracji widm absorpcji, fluorescencji, widm fotoakustycznych i rozdzielnych w czasie widm fototermicznych

 • urządzenie do otrzymywania warstw Langmuira i Langmuira-Blodgett.

Zestaw do wytwarzania i charakteryzacji molekularnych warstw Langmuira

 • spektrofluorymetr PerkinElmer LS55 umożliwiający pomiary fluorescencji, fosforescencji, chemi- i bioluminescencji w świetle naturalnym i spolaryzowanym w zakresie temperatur 273K - 373K oraz w temperaturze ciekłego azotu.

Spektrofluorymetr PerkinElmer LS 55