Informacje ogólne

Studia Doktoranckie FIZYKA TECHNICZNA (FT) na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2018/2019


       O  przyjęcie  na    studia  doktoranckie  może ubiegać się osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia w zakresie fizyki lub dyscyplin pokrewnych lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant". W przypadku cudzoziemców przyjęcie na studia doktoranckie następuje na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o ile kandydat spełnia warunki określone w Prawie o Szkolnictwie Wyższym, albo przez rektora.
         O przyjęciu na studia doktoranckie decydować będą wyniki kwalifikacji. Kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej, muszą wykazać się podstawowymi kompetencjami (efektami kształcenia) z zakresu nauk fizycznych.

Wykaz zagadnień z fizyki obowiązujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 • Ruch ciała w czasie i przestrzeni (klasyczny i relatywistyczny opis ruchu).
 • Zasady zachowania w przyrodzie.
 • Ruch drgający i falowy.
 • Pole grawitacyjne, elektryczne, magnetyczne.
 • Równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne.
 • Podstawy optyki falowej.
 • Zjawiska potwierdzające kwantową naturę promieniowania.
 • Korpuskularno-falowa natura materii.
 • Równanie Schrödingera dla atomu wodoru – liczby kwantowe.
 • Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią.
 • Pasmowa teoria ciała stałego.
 • Dielektryczne własności materii.
 • Fizyczne podstawy działania laserów – konstrukcja i zastosowanie.
 • Spektroskopia klasyczna i fourierowska.
 • Budowa i zasada działania mikroskopów sond skanujących STM i AFM, interpretacja fizyczna obrazów.

Kierownik Studium Doktoranckiego

prof. dr hab. Alina Dudkowiak
tel. +48 61 665 3181
e-mail: alina.dudkowiak@put.poznan.pl

Dokumenty prosimy składać w Dziekanacie WFT (pok. 203) do 20 września 2018 roku.

Termin i miejsce postępowania kwalifikacyjnego: 24 września 2018 r., godz. 900, pok. 202/203, ul. Piotrowo 3

Limit miejsc: 7

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Studium

UWAGA: Jeżeli formularze nie wyświetlają się poprawnie w przeglądarce, należy je pobrać i zapisać na dysku lokalnym, a następnie wypełnić używając programu Adobe Reader w wersji > 5.0.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.1),
  formularz
 2. Życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych, oraz potwierdzenie tych osiągnięć,
 3. Odpis dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia (tytułu magistra) lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub potwierdzenie uzyskania projektu "Diamentowy Grant",
 4. Zgoda osoby (samodzielnego pracownika WFT) proponowanej na opiekuna naukowego (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.2), formularz
 5. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o zapewnieniu praktyk (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.3), formularz
 6. Dokument wydany przez właściwy dziekanat, potwierdzający średnią ocen uzyskanych na studiach,
 7. Kwestionariusz osobowy (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.4), formularz
 8. Fotografie (3 szt.) i wersja elektroniczna na płycie CD,
 9. Potwierdzenie wniesienia na konto:
  Nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska Wydział Fizyki Technicznej
  Numer rachunku odbiorcy: 20 1090 1362 0000 0001 0343 7712
  opłaty za legitymację studencką - 17 PLN,
 10. Kartę przebiegu studiów stanowiącą załącznik do dyplomu wystawiona przez uczelnię,
 11. Opinia opiekuna pracy magisterskiej lub opinia z dotychczasowego miejsca pracy,
 12. Ankieta dla kandydatów na Studia Doktoranckie (wzór dokumentu) formularz
 13. Praca magisterska, a w przypadku laureatów "Diamentowego Grantu" - praca licencjacka lub inżynierska (praca jest zwracana po egzaminie),
 14. Certyfikat języka angielskiego (opcjonalnie),
 15. Kserokopia paszportu - w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi