Informacje ogólne

Interdyscyplinarne studia doktoranckie (ISD) NAUKA o MATERIAŁACH (NoM) Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2018/2019

            O przyjęcie na stacjonarne ISD NoM (Zarządzenie Rektora nr 37/2013 szczegóły), tworzone przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (WBMiZ), Wydział Fizyki Technicznej (WFT) i Wydział Technologii Chemicznej (WTCh) Politechniki Poznańskiej, prowadzone w języku angielskim, może ubiegać się osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant". W przypadku cudzoziemców przyjęcie na studia doktoranckie następuje na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o ile kandydat spełnia warunki określone w Prawie o Szkolnictwie Wyższym, albo przez rektora.

            O przyjęciu na ISD NoM decydować będą wyniki kwalifikacji. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów Kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzanej w języku angielskim, muszą wykazać się podstawowymi kompetencjami (efektami kształcenia) z zakresu nauk materiałowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierowników ISD:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński (WBMiZ), tel. +48 61 647 5818,
  e-mail: tomasz.sterzynski@put.poznan.pl;
 • prof. dr hab. Alina Dudkowiak (WFT), tel. +48 61 665 3181,
  e-mail: alina.dudkowiak@put.poznan.pl
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska (WTCh), tel. +48 61 665 3601,
  e-mail: krystyna.prochacka@put.poznan.pl


Kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury w jednej z niżej wymienionych dyscyplin naukowych:

 • nauki techniczne - inżynieria materiałowa,
 • nauki fizyczne - fizyka,
 • nauki chemiczne - technologia chemiczna.
oraz składają dokumenty na ww. studia we właściwym Dziekanacie.

Termin składania dokumentów: 20 września 2018 r.

Termin i miejsce postępowania kwalifikacyjnego:

 • WBMiZ - 24 września 2018 r., godz. 1000, pok. 208, ul. Piotrowo 3,
 • WFT - 24 września 2018 r., godz. 1000, pok. 202/203, ul. Piotrowo 3,
 • WTCh - 24 września 2018 r., 1000, pok. 016B/007B, ul. Berdychowo 4.
Informacje o rekrutacji na Wydziale Technologii Chemicznej i Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania PP kandydaci znajdą na stronie internetowej odpowiednich wydziałów.
www.fct.put.poznan.pl
www.dmef.put.poznan.pl

Limit miejsc: 15*
w tym:
    WBMiZ - 5 miejsc,
    WFT - 5 miejsc,
    WTCh - 5 miejsc.


* - W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż 15, władze współpracujących wydziałów mogą podjąć decyzję o nie uruchamianiu Studiów Doktoranckich w nowym roku akademickim 2018/2019.

UWAGA: Jeżeli formularze nie wyświetlają się poprawnie w przeglądarce, należy je pobrać i zapisać na dysku lokalnym, a następnie wypełnić używając programu Adobe Reader w wersji > 5.0.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.1),
  formularz
 2. Życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych, oraz potwierdzenie tych osiągnięć,
 3. Odpis dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia (tytułu magistra) lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub potwierdzenie uzyskania projektu "Diamentowy Grant",
 4. Zgoda osoby (samodzielnego pracownika PP) proponowanej na opiekuna naukowego (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.2), formularz
 5. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o zapewnieniu praktyk (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.3), formularz
 6. Dokument wydany przez właściwy dziekanat, potwierdzający średnią ocen uzyskanych na studiach,
 7. Kwestionariusz osobowy (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.4), formularz
 8. Fotografie (3 szt.) i wersja elektroniczna na płycie CD,
 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką - 17 PLN na niżej podane konto:
  Nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska Wydział ..................
  Numer rachunku odbiorcy: 87 1090 1362 0000 0001 0343 7670 (w przypadku WBMiZ)
  Numer rachunku odbiorcy: 20 1090 1362 0000 0001 0343 7712 (w przypadku WFT)
  Numer rachunku odbiorcy: 84 1090 1362 0000 0001 0343 7724 (w przypadku WTCh)
 10. Kartę przebiegu studiów stanowiącą załącznik do dyplomu wystawiona przez uczelnię,
 11. Opinia opiekuna pracy magisterskiej lub opinia z dotychczasowego miejsca pracy,
 12. Ankieta dla kandydatów na Studia Doktoranckie (wzór dokumentu) formularz
 13. Praca magisterska, a w przypadku laureatów "Diamentowego Grantu" - praca licencjacka lub inżynierska (praca jest zwracana po egzaminie),
 14. Certyfikat języka angielskiego (opcjonalnie),
 15. Kserokopia paszportu - w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi