Informacje ogólne

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD) w zakresie NANOTECHNOLOGII (N) w roku akademickim 2018/2019

            O przyjęcie na stacjonarne ISD N (Zarządzenie Rektora nr 16/2014 szczegóły), tworzone przez Wydział Fizyki Technicznej (WFT) i Wydział Technologii Chemicznej (WTCh) Politechniki Poznańskiej oraz Wydział Chemii (WCh) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza przy współpracy z Międzyuczelnianym Centrum Nanobiomedycznym, prowadzone w języku angielskim, może ubiegać się osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant". W przypadku cudzoziemców przyjęcie na studia doktoranckie następuje na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o ile kandydat spełnia warunki określone w Prawie o Szkolnictwie Wyższym, albo przez rektora.

            O przyjęciu na ISD N decydować będą wyniki kwalifikacji. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studium Kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzanej w języku angielskim, muszą wykazać się podstawowymi kompetencjami (efektami kształcenia) z zakresu nauk ścisłych i materiałowych, a w szczególności z zakresu szeroko rozumianej nanotechnologii.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierowników ISD:

 • prof. dr hab. Alina Dudkowiak (WFT PP), tel. +48 61 665 3181,
  e-mail: alina.dudkowiak[at]put.poznan.pl
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska (WTCh PP), tel. +48 61 665 3601,
  e-mail: krystyna.prochaska[at]put.poznan.pl
 • dr hab. Bohdan Skalski prof. UAM (WCh UAM), tel. +48 61 829 1585,
  e-mail: bskalski[at]uam.edu.pl

Kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury w jednej z niżej wymienionych dyscyplin naukowych:

 • nauki fizyczne - fizyka,
 • nauki chemiczne - technologia chemiczna
 • nauki chemiczne - chemia
oraz składają dokumenty, na ww. studia, we właściwych Dziekanatach.

Termin składania dokumentów: 20 września 2018 roku. (WFT)

Termin i miejsce postępowania kwalifikacyjnego:

 • WFT - 24 września 2018r., godz. 1100, pok. 202/203, ul. Piotrowo 3,
 • WTCh - 24 września 2018r., godz. 1100, pok. 016B/007B, ul. Berdychowo 4.
Informacje o rekrutacji na Wydziale Technologii Chemicznej i Wydziale Chemii UAM kandydaci znajdą na stronie internetowej odpowiednich wydziałów.
www.fct.put.poznan.pl
chemia.amu.edu.pl

Limit miejsc: 9*
w tym:
    WFT PP - 3 miejsc,
    WTCh PP - 3 miejsc,
    WCh UAM - 3 miejsc.


* - W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż 9, władze współpracujących wydziałów mogą podjąć decyzję o nie uruchamianiu Studiów Doktoranckich w nowym roku akademickim 2018/2019.

UWAGA: Jeżeli formularze nie wyświetlają się poprawnie w przeglądarce, należy je pobrać i zapisać na dysku lokalnym, a następnie wypełnić używając programu Adobe Reader w wersji > 5.0.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.1),
  formularz
 2. Życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych, oraz potwierdzenie tych osiągnięć,
 3. Odpis dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia (tytułu magistra) lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub potwierdzenie uzyskania projektu "Diamentowy Grant",
 4. Zgoda osoby (samodzielnego pracownika WFT, WTCh PP lub WCh UAM) proponowanej na opiekuna naukowego (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.2), formularz
 5. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o zapewnieniu praktyk (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.3), formularz
 6. Dokument wydany przez właściwy dziekanat, potwierdzający średnią ocen uzyskanych na studiach,
 7. Kwestionariusz osobowy (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2016, zał.4), formularz
 8. Fotografie (3 szt.) i wersja elektroniczna na płycie CD,
 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką - 17 PLN na niżej podane konto:
  Nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska Wydział ..................
  Numer rachunku odbiorcy: 20 1090 1362 0000 0001 0343 7712 (w przypadku WFT)
  Numer rachunku odbiorcy: 84 1090 1362 0000 0001 0343 7724 (w przypadku WTCh)
 10. Kartę przebiegu studiów stanowiącą załącznik do dyplomu wystawiona przez uczelnię,
 11. Opinia opiekuna pracy magisterskiej lub opinia z dotychczasowego miejsca pracy,
 12. Ankieta dla kandydatów na Studia Doktoranckie (wzór dokumentu) formularz
 13. Praca magisterska, a w przypadku laureatów "Diamentowego Grantu" - praca licencjacka lub inżynierska (praca jest zwracana po egzaminie),
 14. Certyfikat języka angielskiego (opcjonalnie),
 15. Kserokopia paszportu - w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi