Otwarcie przewodu doktorskiego

Dokumenty należy złożyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586).

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w związku z otwarciem przewodu doktorskiego:

 1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego kierowany do Dziekana Wydziału wraz ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski z propozycją osoby promotora i proponowanym tematem rozprawy;
 2. opinia opiekuna naukowego o kandydacie
 3. ewentualny wniosek promotora i kandydata o powołanie promotora pomocniczego;
 4. oryginał lub poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 5. koncepcja rozprawy doktorskiej;
 6. wykaz prac naukowych (w tym wydana lub przyjęta do druku publikacja naukowa w formie książki lub co najmniej jedna publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej) z podanymi punktami za daną publikację (lub w przypadku opublikowania rozprawy doktorskiej 4 egz. książki);
 7. informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie;
 8. CV
 9. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 10. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego;
 11. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.