Oferta edukacyjna Wydziału Fizyki Technicznej
Studia stacjonarne - Studia pierwszego stopnia 3,5-letnie

Kierunek studiów : Fizyka Techniczna

w ramach Studiów oferujemy następujące specjalności:

 • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne

  Specjalność ma na celu wykształcenie specjalistów z zakresu wytwarzania i wszechstronnej charakteryzacji nanostruktur oraz w dziedzinie nowoczesnych, zaawansowanych technologii wytwarzania i charakteryzacji funkcjonalnych materiałów dla potrzeb szybko rozwijającej się optoelektroniki. W szczególności student tej specjalności będzie rozwiązywał problemy badawczo-technologiczne w odniesieniu do zagadnień nanoinżynierii układów molekularnych, biomolekularnych, supramolekularnych, biopolimerów, nanobioelektroniki molekularnej, konstrukcji nowoczesnych fotosensorów i biosensorów. Absolwenci posiądą umiejętności określania struktury atomowej i/lub cząsteczkowej nanostruktur, ich właściwości elektronowych, mechanicznych, magnetycznych, pod kątem możliwych aplikacji w konstrukcji urządzeń elektronicznych o bardzo dużej skali integracji oraz w konstrukcji różnego rodzaju nanosensorów. Materiały funkcjonalne posiadają specyficzne właściwości fizykochemiczne, predysponujące je do zastosowań w najnowocześniejszych dziedzinach wytwarzania elektronicznych urządzeń optycznych, takich jak: organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED), mało- i wielkoformatowe wskaźniki ciekłokrystaliczne (LCD), lasery półprzewodnikowe i elementy optyczne generujące wyższe harmoniczne oraz wzmacniacze światła. Materiały będące w obrębie zainteresowania to organiczne i nieorganiczne kryształy oraz substancje posiadające uporządkowaną strukturę ciekłokrystaliczną, takie jak niskomolekularne, ciekłe kryształy i polimery ciekłokrystaliczne. Nanotechnologie zajmują się tworzeniem i wykorzystaniem materiałów, urządzeń i innych systemów poprzez kontrolę materii w skali nanometrowej, czyli na poziomie atomów, cząsteczek i makrocząsteczek. Wytworzone w ten sposób nanostruktury często określane, jako układy o zredukowanej wymiarowości (2D, 1D, 0D), wykazują inne właściwości fizyczne niż odpowiednie materiały lite, co znacznie rozszerza możliwości ich aplikacji w nowoczesnej elektronice oraz w konstrukcji mikro- i nano-układów elektromechanicznych. Elementy budowy aparatury związane z poszerzeniem możliwości technologicznych w zakresie wytwarzania nanostruktur oraz ich wszechstronnej charakteryzacji stanowią istotę aktywnej działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, optoelektroniki i inżynierii materiałowej oraz fotodynamicznej diagnostyki i terapii raka, przemysłu farmaceutycznego oraz ochrony środowiska.
  więcej szczegółów

 • Symulacje komputerowe

  Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest ukształtowanie umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych. Jak wiadomo, wiele z problemów współczesnej techniki, to w gruncie rzeczy problemy fizyczne dające się opisać przy pomocy równań, przede wszystkim różniczkowych. Prowadzony w ramach specjalności wykład prezentuje szereg problemów tego rodzaju i pokazuje, jak można dokonać ich analizy przy pomocy numerycznego rozwiązywania opisujących je równań i wizualizacji ich rozwiązań. Językiem programowania stanowiącym podstawę praktycznych umiejętności nabywanych przez studentów w ramach ćwiczeń wykonywanych w laboratorium komputerowym jest C++ i jego rozbudowana wersja C++ Builder. Celem specjalności jest również zapoznanie studentów z tymi działami fizyki, w szczególności ciała stałego, których znajomość pozwala na zrozumienie działania podstawowych elementów komputera.
  więcej szczegółów

 • Techniki laserowe i aparatura pomiarowa

  Specjalność charakteryzuje interdyscyplinarność stosowanych metod pomiarowych i inżynierskich. Studenci zapoznają się z budową, projektowaniem, eksploatacją oraz działaniem różnorodnej aparatury takiej jak: interferometrów, spektrografów, przyrządów optycznych, technik światłowodowych i optoelektroniki, przestrajalnych laserów barwnikowych, laserów półprzewodnikowych, detektorów światła, metod zliczania fotonów, zastosowaniem światła spolaryzowanego, zastosowaniem kryształów nieliniowych do wytwarzania harmonicznych i do mieszania częstotliwości. Problemy rozwiązywane w ramach prac dyplomowych, prowadzonych w obrębie tej specjalności, wymagają podjęcia zadań technicznych z zakresu: optyki i optoelektroniki, techniki laserowej, elektroniki i techniki mikrofalowej, technologii wysokiej i ultrawysokiej próżni, informatyki, w szczególności komputerowego wspomagania eksperymentu i różnych metod komputerowego wspomagania projektowania. Absolwent uzyskuje praktyczne umiejętności inżynierskie, w zakresie projektowania oraz eksploatacji urządzeń pomiarowych i badawczych, a także przeprowadzania pomiarów stosownie do obowiązujących norm.
  więcej szczegółów

Kierunek studiów : Edukacja Techniczno - Informatyczna

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie studiami inżynierskimi oraz podejmowaniem w przyszłości pracy związanej z techniką lub z informatyką,
 • chęć poznania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce,
 • umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania związane z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi w ramach działalności gospodarczej.

Absolwenci przygotowani będą do:

 • administrowania i obsługi systemów informatycznych oraz oprogramowania w przemyśle, administracji gospodarczej, państwowej, samorządowej, bankowości, szkolnictwie,
 • prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym,
 • nauczania przedmiotów technicznych lub informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - po uzyskaniu uprawnień pedagogiczno-dydaktycznych zgodnie z ustawą.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym.
Studia stacjonarne - Studia drugiego stopnia 1,5-letnie (magisterskie)

Kierunek studiów : Fizyka Techniczna

 • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
 • Symulacje komputerowe
 • Optyka i elektronika kwantowa

Kierunek studiów : Edukacja Techniczno - Informatyczna

Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim są studiami magisterskimi, których celem jest wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej i informatyki oraz umiejętności technicznych, opartych na podstawach nauk inżynierskich. Ogólne cele kształcenia to wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich z zastosowaniem nanotechnologii, materiałów funkcjonalnych, aparatury pomiarowej oraz z wykorzystaniem symulacji numerycznych i narzędzi informatycznych. Przekazanie kompetencji związanych z działalnością inżynierską i jej wpływem na środowisko. Studia mają również na celu przygotowanie absolwenta do kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania związane z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi w ramach działalności gospodarczej. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie studiów III stopnia na wybranych kierunkach technicznych odpowiadających uzyskanym kompetencjom w zakresie wiedzy i umiejętności. Absolwent ma wiedzę z zakresu techniki, inżynierii materiałowej, informatyki i fizyki objętą przedmiotami kierunkowymi z zakresu: budowy aparatury badawczej oraz jej sterowania, systemów światłowodowych, grafiki komputerowej, nanonauki i nanoinżynierii, materiałów funkcjonalnych oraz programowania, wykorzystania aplikacji internetowych, informatyki medycznej i bioinformatyki. Posiada zaawansowaną umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji naukowych i technicznych oraz identyfikacji, zdefiniowania i analizy problemu oraz postawienia hipotezy jego rozwiązania, stosując wiedzę z zakresu pozyskanych kompetencji. Uzyskuje umiejętność rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z użyciem odpowiednich technik i narzędzi inżynierskich. Ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, informatycznym, edukacyjnym i medycznym. Jest przygotowany do administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, ochronie zdrowia, pracy w zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym.

Informacji dotyczących studiów oraz sposobu rekrutacji udziela:

Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej szczegóły