Postępowanie awansowe - HABILITACJE

dr inż. Wojciech Koczorowski

Jednotematyczny cykl publikacji:
Wytwarzanie i modyfikacja struktur powierzchniowych na zrekonstruowanych powierzchniach przewodzących o potencjalnym zastosowaniu w nanoelektronice

Monothematic series of papers:
Preparation and modification of surface structures on the reconstructed conductive surfaces for potential application in nano-electronics

Harmonogram
przebiegu postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Data Etapy postępowania
09.04.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
26.04.2018 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RW FT)
26.04.2018 wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta (RW FT)
10.05.2018 powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
28.08.2018 wpłynięcie ostatniej recenzji
29.08.2018 wysłanie recenzji wszystkim członkom komisji habilitacyjnej (Sekretarz)
29.08.2018 wyznaczenie terminu posierzenia komisji habilitacyjnej na dzień 31.08.2018 r. (Przewodniczący komisji)
31.08.2018 posiedzenie komisji habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały w sprawie nadana lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
08.11.2018 podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RW FT)

Recenzenci:
prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski, Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej w Lublinie recenzja
prof. dr hab. inż. Jacek Szuber, Politechnika Śląska w Gliwicach recenzja
prof. dr hab. Marek Szymoński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie recenzja

Dokumentacja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Wojciecha Koczorowskiego:
wniosek
autoreferat (pol.)
skład komisji
uchwała RW 08.11.2018



dr Danuta Stefańska

Jednotematyczny cykl publikacji:
Spektroskopowa analiza oddziaływań w atomach terbu i holmu jako droga do poszukiwania zastosowań w kwantowej inżynierii i metrologii

Monothematic series of papers:
Spectroscopic analysis of interactions in the terbium and holmium atoms as a way to the search for applications in quantum engineering and metrology

Harmonogram
przebiegu postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Data Etapy postępowania
08.05.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
24.05.2018 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RW FT)
24.05.2018 wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RW FT)
07.06.2018 powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
08.10.2018 podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
08.11.2018 podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RW FT)

Recenzenci:
dr hab. Jerzy Kwela, prof. nadzw. UG Uniwersytet Gdański recenzja
dr hab. Hanka Przybylińska, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie recenzja
prof. dr hab. Wiesław Stręk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu recenzja

Dokumentacja w postępowaniu habilitacyjnym dr Danuty Stefańskiej:
wniosek
autoreferat (pol.)
skład komisji
uchwała RW 08.11.2018



dr inż. Kazimierz Paprocki

Jednotematyczny cykl publikacji:
Wpływ fazy amorficznej i defektów na mechanizmy przewodnictwa elektrycznego oraz właściwości elektrochemiczne i dozymetryczne cienkich polikrystalicznych warstw diamentowych

Monothematic series of papers:
Influence of the amorphous carbon and defects on the electrical conductivity mechanisms as well as electrochemical and dosimetric properties of thin polycrystalline diamond layers

Harmonogram
przebiegu postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Data Etapy postępowania
07.05.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
24.05.2018 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RW FT)
24.05.2018 wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RW FT)
07.06.2018 powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
08.10.2018 podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
25.10.2018 podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RW FT)

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Feliks Mitura, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu recenzja
dr hab. Marta Wolny-Marszałek, prof. nadzw., Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie recenzja
dr hab. Adam Witek, prof. nadzw., Instytut Ceramiki i materiałów Budowlanych w Warszawie
recenzja

Dokumentacja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Kazimierza Paprockiego:
wniosek
autoreferat (pol.)
autoreferat (ang.)
skład komisji
uchwała RW 25.10.2018



dr Magdalena Elantkowska

Jednotematyczny cykl publikacji:
Opis efektów wzbudzeń jedno- i dwuelektronowych, z powłok zamkniętych do otwartych i pustych oraz z powłok otwartych do pustych, w strukturze subtelnej i nadsubtelnej atomów złożonych

Monothematic series of papers:
Description of the configuration effects in the fine and hyperfine structure of complex atoms originating as a result of excitations of one or two electrons from a closed shell to an open shell, as well as from a closed shell to an empty shell

Harmonogram
przebiegu postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Data Etapy postępowania
15.02.2017 wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
23.03.2017 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RW FT)
23.03.2017 wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RW FT)
06.04.2017 powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
04.07.2017 podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
05.07.2017 podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RW FT)

Recenzenci:
dr hab. Jacek Bieroń, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie recenzja
prof. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzja
prof. dr hab. Jan Mostowski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie recenzja

Dokumentacja w postępowaniu habilitacyjnym dr Magdaleny Elantkowskiej:
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała komisji
uchwała RW 05.07.2017



dr Bogusław Furmann

Jednotematyczny cykl publikacji:
Eksperymentalne wyznaczanie energii, struktury nadsuptelnej i przesunięć izotopowych poziomów elektronowych jako klucz do analizy efektów ekranowania elektronów zewnętrznych, relaksacji rdzenia i obliczania funkcji rozkładu energii w atomach lekkich lantanowców

Monothematic series of papers:
Experimental determination of the energy, hyperfine structure and isotope shifts of the electronic levels as the key for analysis of the effects of screening of the outer electrons and core relaxation, as well as calculation of partition function in atoms of light lanthanides

Harmonogram
przebiegu postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, prowadzonego przez Radę Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Data Etapy postępowania
22.04.2014 wszczęcie postępowania habilitacyjnego (CK)
22.05.2014 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RW FT)
22.05.2014 wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RW FT)
05.06.2014 powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
01.12.2014 podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
11.12.2014 podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RW FT)

Recenzenci:
prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu recenzja
prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie recenzja
prof. dr hab. Józef Szudy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzja

Dokumentacja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Bogusława Furmanna:
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała komisji
uchwała RW 11.12.2014