Informator dla studentów dyplomantów WFT

Informacja dla dyplomantów I stopnia kształcenia na kierunku Fizyka Techniczna i Edukacja Techniczno-Informatyczna.
Opis działalności naukowej pracowników WFT.

dr inż. Justyna Barańska

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Obliczeniowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

  • symulacje komputerowe procesów fizycznych,
  • symulacje komputerowe z dziedziny fizyki węzłów.
Uwagi:
Wymagana znajomość programowania w języku C++


dr inż. Andrzej Biadasz

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Molekularnej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

  • badania dwuwymiarowych układów molekularnych na granicy faz woda-powietrze i ciało stałe-powietrze (wytwarzanie warstw Langmuira, Langmuira-Blodgett, Langmuira-Schaefera oraz ich charakteryzowanie metodami spektroskopowymi),
  • obrazowanie powierzchni za pomocą mikroskopii konfokalnej (topografia, fluorescencja).


dr inż. Tomasz Buchwald

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Spektroskopii Optycznej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Interdyscyplinarne badania z zakresu fizyki, chemii, biologii i medycyny m.in. materiałów biologicznych (np.: zębów ludzkich), biomateriałów (np.: wypełnienia stomatologiczne), struktur węglowych (np.: zastosowanie do budowy superkondensatorów) z wykorzystaniem technik spektroskopowych, w szczególności mikro-spektropskopii Ramana. Mikro-spektroskopia Ramana jest techniką uniwersalną, która coraz częściej stosowana jest w przemyśle i ośrodkach medycznych. Badania będą wykonywane na wysokiej klasy aparaturze - spektroskop Ramana sprzężony z mikroskopem konfokalnym (inVia firmy Renishaw). W ramach prac inżynierskich planowane jest zapoznanie się z budową i obsługą aparatury, scharakteryzowanie materiałów poprzez pomiar i analizę widm lub map rozpraszania Ramana.


dr inż. Adam Buczek

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Działalność dydaktyczna: fizyka ogólna, komputerowe wspomaganie eksperymentu, techniki wysokich częstotliwości.
Potencjalna tematyka prac: konstrukcja układów doświadczalnych na cel dydaktycznych demonstracji podstawowych praw fizyki i ćwiczeń laboratoryjnych. Budowa układów eksperymentalnych obsługiwanych przez systemy komputerowe. Zastosowanie elektroniki i automatyki w eksperymencie fizycznym. Popularyzacja nauk ścisłych.

Uwaga:
Opiekun studenckiego Koła Naukowego Fizyki Technicznej, w ramach którego studenci mogą realizować własne projekty konstrukcyjno-doświadczalne oraz brać udział w takich inicjatywach jak: Festiwale Nauki i Sztuki, Noce Naukowców, Politechniczne Klasy Akademickie i tym podobne.


prof. dr hab. Grażyna Białek-Bylka

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Detektory i filtry ditlenku węgla. Badania w kierunku wybrania wskaźników fluorescencyjnych czułych na obecność CO2 oraz funkcjonalnych układów molekularnych efektywnie absorbujących CO2. Detekcja metodami spektralnymi: absorpcji i fluorescencji.


dr Ewa Chrzumnicka

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Dynamiczny postęp w dziedzinie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych powoduje nieustająco duże zainteresowanie nowymi związkami mezogennymi. Termotropowe ciekłe kryształy charakteryzujące się wysokim uporządkowaniem i szerokim zakresem temperaturowym występowania mezofazy znajdują zastosowanie w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych opartych na różnych zasadach przełączania. Najbardziej popularne wyświetlacze ciekłokrystaliczne TN (Twisted Nematic) wykorzystują związki o dodatniej anizotropii dielektrycznej. Ciekłe kryształy o ujemnej anizotropii dielektrycznej wykorzystywane są do budowy wyświetlaczy pracujących w modzie VA (Vertical Alignment mode). Właściwości optyczne i elektryczne wyświetlaczy ciekłokrystalicznych silnie zależą od orientacji molekularnej ciekłego kryształu, stąd dokładne określenie uporządkowania jest niezwykle ważne z punktu widzenia zastosowań. Informacje o dalekozasięgowym parametrze uporządkowania uzyskano na podstawie uzyskano na podstawie anizotropii absorpcji i emisji światła przez molekuły domieszki rozpuszczonej w ciekłym krysztale (efekt „gościa-gospodarza”). Domieszkowanie ciekłych kryształów niemezogennymi molekułami wykazującymi anizotropowe właściwości absorpcyjne i fluorescencyjne nie tylko zwiększa funkcjonalność takich materiałów, ale też stwarza dodatkowe możliwości badawcze. Makroskopowa orientacja molekuł ciekłego kryształu w matrycy ciekłokrystalicznej zależy od właściwości fizycznych warstwy orientującej. Istotne jest, zatem poznanie orientacji molekuł ciekłokrystalicznych w warstwie przypowierzchniowej. Jedną z technik, pozwalającą uzyskać cienkie warstwy orientujące, jest technika Langmuira-Blodgett (LB). Daje ona możliwość wytwarzania mono- oraz wielowarstw na granicy faz ciecz-gaz (warstwy Langmuira) oraz ciało stało-gaz (warstwy LB) o nanometrowej grubości, mniejszej od tej, jaką mają polimerowe warstwy orientujące stosowane w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych.

Tematyka oferowanych prac dyplomowych dotyczy badań uporządkowania, własności i dynamiki molekularnej nowo zsyntezowanych materiałów ciekłokrystalicznych przy wykorzystaniu metod spektroskopii optycznej: absorpcji, emisji oraz ramanowskiego rozpraszania światła.

Uwaga:
Tematyka oferowanych prac dyplomowych dotyczy również modyfikacji i propozycji nowych układów eksperymentalnych II Pracowni Fizycznej.


prof. dr hab. Alina Dudkowiak

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Molekularnej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Badania układów objętościowych lub dwuwymiarowych metodami spektroskopii optycznej (spektroskopii absorpcyjnej w zakresie UV i podczerwieni, spektroskopii fluorescencyjnej i optoakustycznej) z wykorzystaniem technik Langmuira i Langmuira-Blodgett. Przedmiotem badań są materiały biologiczne, barwniki organiczne i nanocząstki metaliczne pod kątem zastosowań biomedycznych.[1] [2] [3] [4] [5] [6] > >>|