Informator dla studentów dyplomantów WFT

|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] > >>|


dr hab. Magdalena Elantkowska

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Przedmiotem moich badań jest analiza struktury atomu na podstawie dostępnych baz danych doświadczalnych. Są to obliczenia wielkiej skali dotyczące rozwiązania zagadnienia własnego. Mają one na celu uzyskanie precyzyjnych funkcji falowych, które umożliwiają następnie określenie wartości wszystkich atrybutów opisujących strukturę atomu i przejścia promieniste. Są to obliczenia semiempiryczne na bazie własnego pakietu komputerowego. W ramach poszczególnych procedur komputerowych można uzyskać wartości energii poziomów w atomie złożonym, przeprowadzić parametyzację oddziaływań nadsubtelnych w atomie (czyli określić przyczynki do zmierzonych do rozszczepień nadsubtelnych) , wyznaczyć prawdopodobieństwa przejść elektrycznych dipolowych oraz „czasy życia” atomu w stanach wzbudzonych.


dr hab. Bogusław Furmann

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Zajmuję się badaniami z zakresu precyzyjnej spektroskopii laserowej swobodnych atomów i jonów oraz eksperymentami z dziedziny inżynierii i metrologii kwantowej. Typowe układy eksperymentalne, które stosuję w swojej pracy naukowej składają się z przestrajalnego lasera barwnikowego ze stabilizacją i monitorowaniem długości fali generacji, źródła badanych atomów lub jonów, którym może być lampa z katodą wnękową, strumień atomowy lub pułapka jonowa oraz układu detekcji w postaci fotopowielacza lub detektora półprzewodnikowego. Sterowanie procesem pomiary oraz zapis wyników realizuje system komputerowy. Zajmuję się również obliczeniami parametrów atomów złożonych z wykorzystaniem tzw. programów obliczeń ab initio.

Uwaga:
Niektóre moduły i ulepszenia mojego układu eksperymentalnego powstawały w ramach prac inżynierskich lub magisterskich. Zapraszam do realizacji pracy inżynierskiej szczególnie osoby zainteresowane tworzeniem konstrukcji mechanicznych, elektronicznych lub optycznych oraz oprogramowania dla potrzeb sterowania eksperymentem i analizy wyników. Temat pracy inżynierskiej staram się dostosowywać do indywidualnych upodobań i zdolności inżynieranta. W przypadku owocnej współpracy ze studentem na etapie tworzenia pracy inżynierskiej gwarantuję opiekę naukową na magisterskim i doktorskim stopniu kształcenia.


dr inż. Robert Hertmanowski

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Wytwarzanie i charakteryzacja spektralna mono i wielowarstw związków organicznych na granicy faz ciecz-gaz, ciecz-ciało stałe. Warstwy wykonywane są za pomocą technik: Langmuira, Langmuira-Blodget, rozwirowywania, naparowywania próżniowego.

Tematyka badań dotyczy określenia i scharakteryzowania wzajemnego oddziaływania pomiędzy związkami rożnych typów (np.: barwnik-ciekły kryształ)


dr Andrzej Jarosz

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Badania w zakresie spektroskopii laserowej swobodnych atomów i jonów. Budowa stanowisk pomiarowych zawierających układy detekcji światła, sterownia laserami przestrajalnymi, urządzeniami mikrofalowymi oraz urządzeniami monitorującymi pracę stanowisk. Budowa komputerowych układów zbierania danych pomiarowych. Konstruowanie układów optycznych, optomechanicznych oraz próżniowych.


dr Maciej Kamiński

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanotechnologii

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
W Laboratorium Podstaw Nanotechnologii przeprowadzane są badania obiektów w skali nano i mikro. Badanymi obiektami są np.: nanorurki węglowe czy nanocząsteczki srebra. Obecnie przeprowadza się także nano/mikrolitografię na wybranych powierzchniach.

Nanolitografia polega na tworzeniu struktur w nano-skali, tzn. tworzenie struktur w co najmniej jednym wymiarze w skali do 100 nm. Technika STM pozwala tworzyć takie struktury. Skaningowy mikroskop tunelowy (STM) pozwala pozyskać informacje o trójwymiarowym obrazie zmodyfikowanej powierzchni próbki. Skaningowa spektroskopia tunelowa (STS) wykorzystywana jest w celu sprawdzenia zmian w lokalnych charakterystykach prądowo-napięciowych (I-V) po procesie nanolitografii.

Litografia w skali mikro może być wykonywana za pomocą mikroskopu sił atomowych. Wytworzone w sposób kontrolowany, powtarzalny, struktury zostają następnie zobrazowane i poddane analizie (głębokość, szerokość modyfikowanej powierzchni) przy użyciu odpowiednich programów komputerowych takich jak WSxM, Gwyddion lub SPIP.

Uwaga:
Student poznaje sposoby modyfikacji wybranych powierzchni za pomocą SPM.
Analizuje uzyskane obrazy STM/AFM, zapoznaje się z oprogramowaniem w zależności od pracy: STM - easyScan /AFM - The easyScan 2 AFM i wybiera optymalny dla siebie program do analizy danych - WSxM, Gwyddion, SPIP.
Poznaje właściwości materiałów/powierzchni, na których wykonuje badania.


dr hab. Dobrosława Kasprowicz

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Spektroskopii Optycznej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Badania materiałów krystalicznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich wykazujących właściwości luminescencyjne oraz materiałów krystalicznych o nieliniowych właściwościach optycznych metodami spektroskopii optycznej, spektroskopii Ramana oraz w układach do badań nieliniowych właściwości optycznych (NLO). Do badań zastosowany zostanie między innymi układ NLO z generacją nanosekundowych sygnałów lasera impulsowego Nd:YAG do badania efektywności konwersji promieniowania z NIR do VIS (generacja drugiej harmonicznej SHG w ww. materiałach krystalicznych).|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] > >>|