Informator dla studentów dyplomantów WFT

|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] > >>|


dr hab. inż. Wojciech Koczorowski

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanotechnologii

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
W naszym laboratorium prowadzone są szeroko pojęte badania związane z fizyką powierzchni i techniką Ultra Wysokiej Próżni (UHV). Podstawowymi metodami pomiarowymi są techniki Skaningowej Mikroskopii Próbnikowej w warunkach powietrznych i próżniowych. Pozwalają one na analizowanie powierzchni materiałów i nanostruktur z punktu widzenia właściwości fizycznych i struktury atomowej. Badane układy i systemy są wybierane pod kątem aktualnych i ważnych dla rozwoju nanoelektroniki aplikacji.

Zaawansowane pomiary z wykorzystaniem ultra-wysoko próżniowego Skaningowego Mikroskopu Tunelowego (STM) pozwalają na badania powierzchniowe z atomową zdolnością rozdzielczą na powierzchniach przewodzących i półprzewodnikowych, wraz z ich funkcjonalizacją na poziomie atomowym. Funkcjonalizacja prowadzona może być poprzez osadzanie kontrolowanej ilości atomów, a także molekuł. Pozwala to na określenie: preferowanych miejsc adsorpcyjnych, mechanizmu wzrostu ultra cienkich warstw, badanie procesów powstawania nano-struktur o unikalnych właściwościach fizycznych, oraz analizę zmian właściwości fizycznych wywołanych preparatyką termiczną. W ramach pracowni możliwe jest:

  • opracowywanie i doskonalenie metod uzyskiwania atomowo czystych powierzchni metalicznych i półprzewodnikowych z wykorzystaniem: łupania, wygrzewania w warunkach UHV i działa jonowego;
  • charakteryzacja ww. powierzchni;
  • modyfikacja powierzchni poprzez: osadzanie warstw atomów lub molekuł;
  • badanie wpływ dowolnej metody modyfikacji realizowanej zewnętrznie (ex-situ) jak np.: wodorowanie, utlenianie, obróbka mechaniczna etc. na właściwości topologiczne powierzchni.

Aktualnie w związku z posiadaną współpracą naukową możliwe jest także wykonywanie badań związanych z modyfikacją powierzchni (także cienkich warstw) metodami litografii optycznej, elektronowej i zogniskowanej wiązki jonów, wraz z charakteryzacją metodami: mikroskopii konfokalnej oraz Skaningowej Mikroskopii Elektronowej. Co pozwala na zwiększenie możliwości preparacyjnych oraz charakteryzacji o dodatkowe, nowoczesne techniki. Przykładowym zastosowaniem jest tworzenie struktur powierzchniowych, które mogą posłużyć jak mikro sensory, czy układy elektroniczne.

Nabyte doświadczenie zawodowe pozwala także na prowadzenie prac dyplomowych związanych z projektowaniem i eksploatacją urządzeń ultra wysoko próżniowych w oparciu o komercyjnie dostępne produkty, bądź stosowanie własnych, oryginalnych rozwiązań.


dr Krzysztof Łapsa

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Spektroskopii Optycznej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Jako opiekun I Pracowni Fizycznej WFT proponuję tematykę prac inżynierskich związaną z dydaktyką fizyki. Celem pracowni specjalistycznej będzie przygotowanie studenta (studentki) do samodzielnego zaprojektowania i wykonania układu eksperymentalnego wykorzystywanego w przyszłości w I Pracowni Fizycznej. Student (studentka) pozna teorię dotyczącą badanego zagadnienia oraz niezbędne techniki pomiarowe. Pracownia specjalistyczna zostanie zakończona pracą przejściową, w której zostanie zawarty wstępny projekt planowanego układu eksperymentalnego. W trakcie 7 semestru powstanie ostateczny projekt i zostanie wykonany układ eksperymentalny (prace mechaniczne zostaną wykonane w warsztacie WFT).

Uwaga:
Ze względu na to, że oferowane tematy prac dyplomowych dotyczą dydaktyki fizyki raczej nie będzie możliwości ich kontynuowania na studiach II stopnia. Wybór tematów związanych z I Pracownią Fizyczną sugeruję więc studentom ETI oraz FT, którzy nie zamierzają kontynuować nauki na II stopniu studiów na WFT.


dr inż. Jarosław Makowiecki

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
W pracy naukowej zajmuję się badaniem struktur wytwarzanych ze związków organicznych. Prace badawcze mają charakter zarówno poznawczy (np.: badania przeciwutleniaczy, błon biologicznych), jak i aplikacyjny (pod kątem zastosowania w optoelektronice molekularnej). Zajmuję się zarówno wytwarzaniem struktur organicznych (przy użyciu technik Langmuira i Langmuira-Blodgett, spin-coatingu) oraz ich charakteryzacją. W tym celu wykorzystuję szeroki wachlarz technik, m.in. spektroskopia stało- i zmiennoczasowa, badania wydajności kwantowej luminescencji oraz mikroskopia sił atomowych.prof. dr hab. Tomasz Martyński

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Działalność naukowa związana jest z nanotechnologią molekularną, to jest z wytwarzaniem i charakteryzacją struktur utworzonych wieloma technikami. Nanometryczne warstwy wytwarzane są techniką Langmuira, Langmuira-Blodgett, rozwirowania (spin-coating) i termicznego naparowania w wysokiej próżni. Stosowane materiały to barwniki charakteryzujące się dużą wydajnością kwantową fluorescencji, związki ciekłokrystaliczne i nieorganiczne nanocząstki magnetyczne. Wszystkie stosowane materiały mają duży potencjał aplikacyjny w elektronice molekularnej. Prowadzone są próby uzyskania wydajnych diod elektroluminescencyjnych z aktywnymi warstwami organicznymi oraz cienkowarstwowych układów z separacją faz wykazujących właściwości laserujące. Do charakteryzacji wytworzonych struktur stosowane są metody spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej w zakresie widzialnym światła, pomiary czasów życia i wydajności kwantowych fluorescencji, mikroskopia optyczna (POM i BAM) oraz sond skanujących (AFM). Rozwijane są metody pomiarów właściwości elektrycznych warstw organicznych.

Odrębną tematyką jest wytwarzanie i charakteryzowanie cewek indukcyjnych do indukcyjnego grzania w kooperacji z firmami produkującymi sprzęt AGD. W ramach tej tematyki wykonywane są również symulacje komputerowe za pomocą pakietów typu COMSOL.

Uwaga:
Silną stroną grupy badawczej jest konstrukcja nowych precyzyjnych przyrządów pomiarowych, udoskonalanie aparatury pomiarowej i wzbogacanie jej w unikatowe akcesoria.


dr inż. Anna Modlińska

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Tematyka proponowanej pracy inżynierskiej na kierunku ETI związana będzie z wybranym ćwiczeniem wchodzącym w skład II Pracowni Fizycznej.

Podstawowym zadaniem dyplomanta będzie zapoznanie się z danym ćwiczeniem poprzez samodzielne wykonanie pomiarów i analizę danych. Obserwacja praktycznego zastosowania odpowiednich zagadnień fizycznych umożliwi ich lepsze zrozumienie. To natomiast będzie pomocne przy wykonaniu przejrzystego i zrozumiałego opisu zjawisk fizycznych badanych w danym ćwiczeniu.

Celem pracy inżynierskiej będzie zebranie ciekawych materiałów dydaktycznych dotyczących danego zagadnienia oraz wykonanie plakatu, który będzie służył, jako pomoc naukowa w ramach II Pracowni Fizycznej.|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] > >>|