Informator dla studentów dyplomantów WFT

|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] > >>|


dr inż. Ariadna Nowicka

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Spektroskopii Optycznej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
W swojej działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim badaniami spektroskopowymi (Ramana oraz Brillouina) różnych materiałów m.in. nanokompozytowych polimerowych (otrzymywanych metodą fotopolimeryzacji), materiałów węglowych czy substancji farmaceutycznych.


dr inż. Marek Nowicki

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanotechnologii

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Podstawowy nurt badawczy: badania wytrzymałościowe i mikroskopowe polimerów i kompozytów polimerowych w tym: badania efektów starzeniowych, optymalizacja składu i procesów wytwarzania kompozytów.

Poboczne nurty badawcze: mikroskopowe i nanomechaniczne analizy materiału biologicznego (roślinnego, zwierzęcego, ludzkiego), analizy mikroskopowe wszelkiego rodzaju nano- i mikroobiektów, analiza cienkich warstw.

Używana aparatura: mikroskop sił atomowych (AFM) z wieloma trybami pracy, nanoindenter, nanozrywarka, skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) z mikroanalizatorem rentgenowskim (EDS, WDS, EBSD), konfokalne mikroskopy optyczne, mikroskopy optyczne (w tym polaryzacyjne).

Uwaga:
Pomiary w ramach prac prowadzone będą w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii ( www.wczt.pl), w którym jestem osobą odpowiedzialną za pracę Centrum Badań Materiałowych oraz Regionalnego Laboratorium Aparaturowego.


dr hab. Arkadiusz Ptak

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Obliczeniowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Badania dotyczą właściwości materiałów w nanoskali, w tym w skali pojedynczych molekuł. Wykorzystywane są zarówno metody eksperymentalne (w szczególności mikroskopia i spektroskopia próbnikowa AFM i STM), jak i komputerowe (modelowanie i symulacje molekularne). Badania nie ograniczają się do standardowego pomiaru właściwości materiałów, skupiają się raczej na opracowywaniu i rozwijaniu nowych metod badawczych, w tym nowych technik pomiarowych oraz modeli teoretycznych, które potrafią dostarczyć precyzyjniejsze informacje o badanym materiale niż powszechnie stosowane metody.
Wybrane zagadnienia badawcze:

  1. Mechanizmy adhezji i tarcia w skali nanometrowej. Motywacją są poszukiwania sposobów ograniczania adhezji i tarcia w nano- i mikrourządzeniach, w szczególności za pomocą samozorganizowanych warstw molekularnych. Badania prowadzone są we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
  2. Specyficzne oddziaływania międzymolekularne typu białko-ligand. Badania obejmują pomiary eksperymentalne z wykorzystaniem spektroskopii sił atomowych pojedynczych molekuł. Nastawione są na rozwój nowych metod z wykorzystaniem modeli teoretycznych pozwalających pełniej i dokładniej opisać niezwykle istotne z punktu widzenia biologii i medycyny oddziaływania specyficzne. Oprócz pogłębienia wiedzy podstawowej o oddziaływaniach specyficznych, motywację stanowi poszukiwanie efektywniejszych sposobów diagnozy nowotworów, a także konstrukcji biosensorów. Badania prowadzone są we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN i Uniwersytetem Jagiellońskim.
  3. Związek pomiędzy hydrofobowością, chropowatością, właściwościami mechanicznymi powierzchni polimerowych a ich adhezją. Motywacją badań jest poszukiwanie tanich, silnie adhezyjnych materiałów, o kontrolowanej i uniwersalnej przyczepności do różnych rodzajów podłoży. Materiały takie często naśladują strukturę przylg gekona, co czyni je bardzo kosztownymi. Jednak podobne właściwości można otrzymać konstruując prostsze materiały dwuwarstwowe o odpowiednim stosunku sztywności warstw. Badania prowadzone są we współpracy z Zakładem Tworzyw Sztucznych Politechniki Poznańskiej.
  4. Właściwości tribologiczne powłok z warstwą grafenopodobnych nanocząstek. Motywacją jest poszukiwanie skutecznych i nisko kosztowych sposobów zwiększania wytrzymałości mechanicznej oraz twardości warstw wierzchnich narzędzi i maszyn narażonych na duże obciążenia i zużycie. Badania prowadzone są we współpracy z Instytutem Obróbki Plastycznej (INOP).
  5. Symulacje metodą sterowanej dynamiki molekularnej rozciągania makromolekuł (polimerów, peptydów, białek, kwasów nukleinowych) w celu określenia ich właściwości strukturalnych i mechanicznych. Motywację stanowi chęć lepszego zrozumienia, już na poziomie molekularnym, zachowania niektórych materiałów poddanych naprężeniom. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia inżynierii materiałowej, ale również biologii tkankowej zajmującej się tkankami elastycznymi, takimi jak mięśnie, skóra, czy ścianki naczyń krwionośnych.

Uwaga:
Wskazana znajomość języka angielskiego.


prof. dr hab. Marian Radny

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Obliczeniowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Komputerowe modelowanie procesów i zjawisk fizycznych w materiałach. Modelowane materiały to półprzewodniki, metale i ich pochodne, powierzchnie materiałów oraz ich funkcjonalizacja poprzez adsorpcje lub defekty strukturalne, nowe materiały (topologiczne, dirakowskie, etc), oraz nanostruktury. Modelowanie opiera się głównie na metodach z pierwszych zasad zaimplantowanych na szybkie i duże komputery (superkomputery) a dotyczy struktur atomowych i własności elektronowo-spinowych badanych układów. Modelowanie, o którym mowa ma też aspekt doświadczalny, bo dotyczy układów, procesów i zjawisk badanych w pracowniach doświadczalnych (np. STM).|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] > >>|