Informator dla studentów dyplomantów WFT

|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] > >>|


dr hab. Tomasz Runka

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Spektroskopii Optycznej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:
Tematyka proponowanych ofert pracowni specjalistycznej, a następnie prac dyplomowych inżynierskich dotyczyć będzie badań w jednym z trzech niezależnych od siebie obszarów: ciał krystalicznych (rodzina kryształów ortokrzemianów lutetowo-gadolinowych), mikrokryształów molekularnych układów makrocyklicznych (maszyny molekularne) lub warstwowych struktur organiczno-nieorganicznych perowskitów. Do najważniejszych zastosowań poszczególnych grup materiałów można zaliczyć: układy detekcji promieniowania jonizującego (detektory promieniowania γ w pozytonowych tomografach emisyjnych – PET), układy biologiczne i biomedyczne (maszyny molekularne), nowoczesna fotowoltaika.

Podstawową techniką pomiarową stosowaną w w/w badaniach będzie spektroskopia Ramana oraz metody uzupełniające z zakresu spektroskopii optycznej.

Uwaga:
Osoba zainteresowana tematyką powinna wykazać się znajomością podstawowych zagadnień dotyczących spektroskopii molekularnej i fizyki fazy skondensowanej. Ponadto, powinna posiadać zainteresowania fizyką eksperymentalną oraz umiejętność czytania literatury fachowej (książek, publikacji) w języku angielskim.


dr hab. Danuta Stefańska

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

 1. Metody spektroskopii laserowej w badaniach struktury elektronowej swobodnych atomów i jonów
  Aktualnie stosowane są w laboratorium następujące metody badawcze: fluorescencja indukowana światłem laserowym (LIF – laser induced fluorescence), podwójny rezonans optyczno-mikrofalowy; planowane jest wdrożenie metody dwustopniowego wzbudzenia optycznego (podwójny rezonans optyczno-optyczny). Jako źródło światła wzbudzającego stosowane są lasery barwnikowe o pracy ciągłej i lasery półprzewodnikowe; badania dotyczą również optymalizacji pracy laserów.
 2. Zastosowanie optycznych efektów nieliniowych
  Rozważane efekty nieliniowe to:
  • generacja II harmonicznej – poszerzenie zakresu spektralnego światła wzbudzającego na obszar bliskiego nadfioletu
  • spontaniczne parametryczne obniżenie częstości – docelowo: generacja par fotonów splątanych polaryzacyjnie (współpraca z doc. Gustawem Szawiołą)
 3. Dynamika jonów w pułapce elektromagnetycznej Paula
  Badania mają na celu określenie pewnych prawidłowości klasycznego ruchu jonów w pułapkach Paula pod kątem ich wykorzystania w badaniach spektroskopowych struktury elektronowej jonów. Stosowane metody badawcze to rezonansowa detekcja optyczna (LIF) i elektroniczna jonów.

Uwaga:
Badania w ramach wszystkich wymienionych obszarów prowadzone są we współpracy z innymi pracownikami Laboratorium Inżynierii i Metrologii Kwantowej.
Zadania w ramach planowanych prac inżynierskich obejmować będą w różnych proporcjach, w zależności od tematu i preferencji studenta, projekty lub konstrukcje nieskomplikowanych układów optycznych lub mechanicznych, wykonanie pomiarów pomocniczych i testowych, opracowanie wyników. Student uczestniczy też w bieżących pracach w laboratorium.
Istnieje możliwość kontynuacji prac w ramach II stopnia kształcenia; w pracy magisterskiej nacisk położony jest na rozwiązanie zagadnienia badawczego, przeprowadzenie eksperymentu, analizę wyników w oparciu o modele teoretyczne.


dr Gustaw Szawioła

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

 1. Kontekst, cel i zakres badań
  Osnowę zainteresowań stanowią fizyczne zjawiska rezonansowego oddziaływania prostych systemów kwantowych z promieniowaniem laserowym lub radiowym (mikrofalowym). Rezonans na poziomie kwantowym obecny jest w systemach: kwantowej metrologii i obrazowania (we wzorcach czasu i częstości, magnetometrach, sensorach), kwantowego przetwarzania i przesyłania informacji. Istotnym elementem prowadzonych prac jest konstrukcja instrumentów i układów eksperymentalnych, (demonstracyjnych, pomiarowych), łączących elementy fotoniki, elektroniki, mechaniki precyzyjnej oraz komputerowego wspomagania eksperymentu.
 2. Przedmiot badań
  Rezonansowa kontrola stanów i procesów systemów kwantowych: atomów, jonów, magnetycznej polaryzacji jąder atomowych, izolowanych sztucznych atomów.
 3. Metodyka badań
  • Selektywna laserowo indukowana fluorescencja (LIF - ang.: laser induced fluorescence).
  • Magnetyczny rezonans z optyczną detekcją (ODMR - ang.: optically detected magnetic resonance).
  • Wykorzystanie nieklasycznych stanów światła laserowego, np.: wirów optycznych, oraz metod kontroli polaryzacji światła.
  • Proste symulacje i obliczenia wspomagające projekty inżynierskie oraz eksperyment.
 4. Narzędzia
  • Lasery półprzewodnikowe o pracy ciągłej.
  • Syntezator mikrofal i częstości radiowych.
  • Kwadrupolowa i planarna pułapka Paula wraz z układami sterowania i ultrawysokiej próżni.
  • Elementy i urządzenia: fotoniczne (światłowody i elementy światłowodowe, elementy optyczne, polaryzatory, retardery-płytki fazowe, holograficzne konwertery modów); optoelektroniczne (fotopowielacze, matryce diod lawinowych (MPPC), chłodzona kamera CCD), elektroniczne (komputerowe karty pomiarowe).

Uwaga:
Staramy się kierować zasadą: non multa sed multum - nie wiele a dogłębnie.
I stopień (studia inżynierskie) Pracownia specjalistyczna przygotowuje do rozwiązania prostego problemu o charakterze stricte inżynieryjnym, rozwiązywanego w trakcie pracy dyplomowej. W zależności od predyspozycji, może on obejmować projekt układu pomiarowego, opracowanie oprogramowania lub budowę elementu układu do demonstracji lub ilościowej charakterystyki kwantowego efektu fizycznego. Jednocześnie student asystuje w pracach w laboratorium naukowym.
II stopień (studia magisterskie) Stosownie do kompetencji, student włączany jest w realizację różnych zadań realizowanych w laboratorium naukowym jednostki LM. Praca magisterska może mieć formę: analizy realizowalności zadania badawczego; wykonania zadania doświadczalnego; analizy danych eksperymentalnych dla określonych modeli teoretycznych.|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] > >>|