Informator dla studentów dyplomantów WFT

|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6]


dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. nadzw. PP

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Spektroskopii Optycznej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

Tematyka proponowanych ofert pracowni specjalistycznej dotyczyć będzie badań z zakresu charakteryzacji nowej klasy materiałów węglowych na bazie grafenu i struktur diamentowych (cienkowarstwowe struktury nano i mikrodiamentowe do zastosowań m.in. jako sensory).

Inny obszar badań związany będzie z interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie badania materiałów biologicznych i biomedycznych (tkanki, leki, implanty) oraz szeroką gamą materiałów opartych na strukturach polimerowych.

Podstawową techniką pomiarową stosowaną w proponowanych badaniach w ramach pracowni specjalistycznej i pracy dyplomowej będzie spektroskopia Ramana (mikroskopia ramanowska) oraz dodatkowo mikroskopia AFM (mikroskop sił atomowych) i spektroskopia absorpcyjno-emisyjna.

Uwaga:
Osoba zainteresowana tematyką powinna wykazać się znajomością podstawowych zagadnień dotyczących fizyki molekularnej oraz fizyki fazy skondensowanej. Mile widziana zdolność do czytania literatury angielskojęzycznej.


dr hab. Eryk Wolarz, prof. nadzw. PP

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Zakład Mikro- i Nanostruktur

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:


Rys. 1. Proces wylewania warstwy (A. Adamski, Rozprawa doktorska, WFT PP 2014)


Rys. 2. Komora stanowiska do wytwarzania warstw (A. Adamski, Rozprawa doktorska, WFT PP 2014)

Technika wylewania strefowego pozwala w sposób kontrolowany wytwarzać warstwy organiczne o grubościach od kilkudziesięciu nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów na różnych podłożach stałych. Technika ta polega na osadzaniu molekuł o małej masie molowej lub polimerów na poruszającym się ruchem jednostajnym podłożu. W procesie wytwarzania warstw stosuje się roztwory osadzanych związków w lotnych rozpuszczalnikach tworzących stabilny menisk na stałym podłożu. Roztwór jest doprowadzany do menisku za pomocą odpowiedniej dyszy szczelinowej. Wytrącające się na granicy menisku molekuły organiczne mają tendencję do samoorganizacji na podłożu w różnego typu struktury.
Wytwarzane warstwy mogą być badane metodami mikroskopii polaryzacyjnej (PM) i mikroskopii sił atomowych (AFM) (morfologia warstw), spektroskopii absorpcyjnej (EAS) i fluorescencyjnej (FS) w zakresie UV-Vis (właściwości spektralne związków w warstwach). Ponadto, warstwy mogą być badane metodami rozpraszania Ramana (RSS) (drgania wewnątrzmolekularne) oraz szerokokątowego rozpraszania promieniowania X (WAXS) (struktura krystaliczna). Istnieje możliwość badania charakteru przewodnictwa elektrycznego w wytworzonych warstwach organicznych.

Uwaga:
Istnieje możliwość realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.


prof. dr hab. Danuta Wróbel

Jednostka organizacyjna WFT: Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Molekularnej

Opis działalności naukowo-badawczej i potencjalnej tematyki badań na pracowni specjalistycznej dla studentów FT lub ETI:

Główna tematyka badawcza prac prowadzonych przez mnie i opiekunów naukowych (doktorantów) jednej z grup badawczych Zakładu Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki obejmuje:

  • Przedmiot badań:
    barwniki organiczne, nanorurki (węglowe i inne), kropki kwantowe o potencjalnych zastosowaniach, jako fotouczulacze w fotowoltaice organicznej, jako sensory i pokrewne zastosowania w optoelektronice organicznej,
  • Metodyka badań:
    1. badania spektroskopowe, fotoelektryczne, termodynamiczne prostych układów w postaci roztworów, monowarstw Langmuira i nanowarstw otrzymanych metodą Langmuira-Blodgett, spin-coating’u i podobnych,
    2. metody badawcze obejmują: badania procesów absorpcyjnych i fluorescencyjnych w obszarze światła widzialnego i w podczerwieni; wytwarzanie cienkich warstw molekularnych i ich badanie metodami spektroskopowymi oraz metodą obrazowania za pomocą skaningowej mikroskopii konfokalnej w modzie materiałowym i fluorescencyjnych,
    3. metody badawcze obejmują również obliczenia struktur elektronowych barwników z wykorzystaniem chemii kwantowej.

Uwaga:
Oczekuje się od studenta/studentów dobrej znajomości fizyki molekularnej.|<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6]