Proces dyplomowania
 • Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
  szczegóły
 • Zasady redagowania prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej szczegóły
 • Zakres egzaminu dyplomowego:
  1. Fizyka Techniczna - studia I stopnia szczegóły
  2. Fizyka Techniczna - studia II stopnia szczegóły
  3. Edukacja Techniczno - Informatyczna - studia I stopnia szczegóły
  4. Edukacja Techniczno - Informatyczna - studia II stopnia szczegóły

Prace i egzaminy dyplomowe na Wydziale Fizyki Technicznej PP - wymagania formalne

Praca dyplomowa powinna być złożona w Dziekanacie Wydziału najpóźniej na 3 dni (robocze) przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia pracy.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany do:

 • uzyskania absolutorium,
 • ustalenia terminu egzaminu z promotorem, recenzentem i przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej,
 • złożenia w Dziekanacie kompletu wymaganych dokumentów.
  1. Temat pracy dyplomowej inżynierskiej formularz, magisterskiej formularz.
  2. Praca dyplomowa w wersji papierowej - 3 egzemplarze*.
  3. Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy dyplomowej pobrane z systemu eStudent po wgraniu pracy do systemu.
  4. Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego formularz
  5. Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim formularz
  6. Informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu - wersja polska**
   formularz
  7. Informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu - wersja angielska**
   formularz
  8. 4 zdjęcia - rozmiar odbitki: 4,5 × 6,5 cm (wersja angielska + 1 zdjęcie)
  9. Kserokopia dowodu osobistego
  10. Karta obiegowa absolwenta z wymaganymi podpisami i pieczęciami formularz
  11. Dowód opłaty za wydanie dyplomu (60 PLN - wersja polska + 40 PLN - wersja angielska, razem 100 PLN) wpłaconej na indywidualne konto studenta dostępne w systemie eStudent lub w Dziekanacie.
  12. Akt ślubu, jeżeli w trakcie studiów nastąpiło zawarcie związku małżeńskiego

(*) 1 egzemplarz w miękkiej oprawie dla Dziekanatu, 2 i 3 egzemplarz dla Promotora i Recenzenta
(**) Informacje dodatkowe należy przesłać również w wersji elektronicznej na adres: karolina.kycia[at]put.poznan.pl

Promotor i recenzent zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu, co najmniej dwa dni przed egzaminem inżynierskim/magisterskim, recenzje pracy.

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej szczegóły