Karty ECTS

Informacja

Punkty ECTS (ang. European Credit Transfer System) – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
Dz. U. 2017 poz. 2183 (tekst ujednolicony)


Kierunek Karty ECTS -
Sylabusy
Fizyka Techniczna - studia I stopnia, stacjonarne -
semestr I
semestr II
semestr III
semestr IV
semestr V
semestr VI
semestr VII
Fizyka Techniczna - studia II stopnia, stacjonarne -
semestr I
semestr II
semestr III
Edukacja Techniczno-Informatyczna - studia I stopnia, stacjonarne -
semestr I
semestr II
semestr III
semestr IV
semestr V
semestr VI
semestr VII
Edukacja Techniczno-Informatyczna - studia II stopnia, stacjonarne -
semestr I
semestr II
semestr III