Spis doświadczeń - OPTYKA

301. Wyznaczanie współczynnika załamania światła z pomiaru pozornej i rzeczywistej grubości płytek.

302. Wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego oraz metodą Bessela.

303. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej.

304. Badanie optycznych widm emisyjnych.

305. Wyznaczanie współczynnika załamania światła dla cieczy za pomocą refraktometru Abbego.

306. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru.

307. Wyznaczanie skuteczności świetlnej wybranych źródeł światła.

308. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki za pomocą pierścieni Newtona.


321. Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą najmniejszego odchylenia w pryzmacie.

322. Badanie zjawiska absorpcji przez roztwory.

323. Badanie zjawisk dyfrakcji i interferencji światła.

324. Badanie zjawiska odbicia światła od powierzchni dielektryka.

325. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym.

326. Badanie ogniwa fotowoltaicznego.

327. Wyznaczanie stałej Stefana-Boltzmanna za pomocą pirometru.

328. Badanie fotorezystora.