Regulamin Pracowni Fizycznej Politechniki Poznańskiej

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem zajęć w Pracowni Fizycznej jest doświadczalne sprawdzanie podstawowych praw fizycznych, praktyczne zapoznanie się z przyrządami, techniką pomiarową oraz analizą wyników pomiarowych. Powyższe cele realizuje się przez wykonywanie doświadczeń.
 2. Na wykonanie jednego ćwiczenia (doświadczenia) przeznacza się, w zależności od kierunku studiów, 2 lub 3 godziny lekcyjne (90 lub 135 minut).
 3. Ćwiczenia w Pracowni Fizycznej studenci wykonują w maksymalnie dwuosobowych zespołach. W szczególnych przypadkach zespół może tworzć większa liczba osób.
 4. Każde doświadczenie posiada własne stanowisko w pracowni, na którym znajduje się większość niezbędnych urządzeń. W razie potrzeby, przed przystąpieniem do ćwiczenia, należy wypożyczyć w pomieszczeniu technicznym (pokój 221A) drobny sprzęt pomiarowy, taki jak: suwmiarki, śruby mikrometryczne, miary, stopery itp.
 5. Przyrządy elektryczne można włączyć do źródła prądu, a po wykonaniu ćwiczenia wyłączyć, tylko po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia i w jego obecności.
 6. Za uszkodzenia przyrządów powstałe z winy studenta ponosi on pełną odpowiedzialność materialną.
 7. W czasie zajęć nie wolno opuszczać stanowiska bez zgody nauczyciela prowadzącego ćwiczenia.

II. Przygotowanie i wykonanie doświadczenia

 1. Do każdego ćwiczenia należy się przygotować, tzn.:
  • opanować niezbędne wiadomości teoretyczne dotyczące doświadczenia,
  • zapoznać się z przebiegiem ćwiczenia oraz zasadą działania stosowanych przyrządów.
  UWAGA: Właściwy temat ćwiczenia należy wybrać w oparciu o zalecenia podane na tablicy informacyjnej lub na stronie internetowej Pracowni Fizycznej.
 2. Wątpliwości powstałe w czasie wykonywania doświadczenia rozstrzyga nauczyciel prowadzący zajęcia. Sprawdza on również przygotowanie studenta do zajęć.
 3. W czasie wykonywania doświadczeń należy wpisać do sprawozdania:
  • ujęte w tabelki wyniki pomiarów (bezpośrednie odczyty) wraz ze stosownymi jednostkami,
  • niepewności mierzonych wielkości (dokładności odczytu).
 4. Przed opuszczeniem pracowni należy uzyskać pisemne zatwierdzenie, przez nauczyciela prowadzącego ćwiczenia, wyników w sprawozdaniu.
 5. Zestaw przyrządów można rozmontować dopiero po zatwierdzeniu wyników. Rozłączenie obwodów elektrycznych rozpoczynamy od wyłączenia źródła prądu. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować stanowisko.
 6. Po wykonaniu pomiarów należy opracować wyniki, tzn.:
  • korzystając z wyników pomiarowych, wyliczyć szukane wielkości fizyczne oraz wykonać rachunek jednostek,
  • obliczyć niepewności pomiarowe wyznaczanych wielkości i wykonać zestawienie wyników,
  • sporządzić wykresy zgodnie z zasadami zawartymi w skrypcie (S. Szuba – Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, [1]),
  • przedstawić wnioski dotyczące danego doświadczenia oraz, o ile to możliwe, porównać uzyskane wyniki z danymi literaturowymi.
  UWAGA: Pomimo że studenci wykonują ćwiczenia w zespołach, oceniani są indywidualnie.

III. Zaliczenie ćwiczenia i zaliczenie semestralne

 1. Warunki zaliczenia ćwiczenia są następujące:
  • pozytywna ocena wiadomości teoretycznych,
  • poprawne wykonanie pomiarów,
  • poprawne opracowanie wyników pomiarowych,
  • oddanie sprawozdania przed przystąpieniem do następnego ćwiczenia.
 2. Powyższe czynniki wpływają na ostateczną ocenę ćwiczenia.
 3. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć po wykonaniu ćwiczenia i oddaniu skróconego (zgodnie z wymogami nauczyciela) sprawozdania.
 4. Warunkiem koniecznym do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie na pozytywną ocenę (minimum dostateczną) przynajmniej 85% wszystkich przewidzianych w danym semestrze ćwiczeń.
 5. Nieobecności nieusprawiedliwione są równoznaczne z niezaliczeniem ćwiczenia (ocena: niedostateczna) i obniżają ocenę końcową.
 6. Nieobecności spowodowane przyczynami niezależnymi od studenta należy usprawiedliwiać u prowadzącego zajęcia w trakcie pierwszych zajęć po nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecność nie będzie usprawiedliwiona.
 7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, student ma prawo do odrobienia ćwiczenia w terminie uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia, w czasie, gdy dane stanowisko pomiarowe będzie wolne. Zaliczenie odrabianego ćwiczenia wymaga spełnienia wszystkich wymogów wymienionych w p.III.1, jednakże ilość odrabianych ćwiczeń nie może być większa niż 1/3 ćwiczeń planowanych w semestrze.
 8. W przypadku, gdy student wykonał co najmniej 85% wszystkich ćwiczeń i nie otrzymał zaliczenia w wyznaczonym terminie, ma prawo przystąpienia do zaliczenia poprawkowego, a także komisyjnego zgodnie z regulaminem studiów.